Brukerrepresentasjon i forskning

Å være brukerrepresentant i forskningsprosjekter har etter hvert blitt et stor og viktig arbeidsområde for brukerrepresentanter. I dag kreves det at alle forskningsprosjekter skal ta med brukerrepresentanter som kan fremme brukerperspektivet og interessene til brukere. Det kan ofte være en stor utfordring å skulle delta i slike prosjekter, da en står overfor sterke fagfolk som er flik til å legge fram og argumentere for sine synspunkter. Derfor vil det som regel være nødvendig med opplæring for å kunne gjøre en god jobb som brukerrepresentant i forskningsprosjekter. Det er flere instanser som tilbyr opplæring. Slik opplæring vil vi også kunne tilby i dette forumet.

Brukerpanel – en alternativ brukerrepresentasjon

Se hva vårt brukerpanel er og hvordan dette skal forbedre prosesser.

I de seinere år har brukerpanel blitt benyttet som en alternativ form for brukerrepresentasjon. Tanken er at de som blir invitert til eller plukket ut til å delt i et brukerpanel skal representere "brukerperspektivet" uten at de trenger å ha forankring i noen brukerorganisasjon. Det knyttet seg flere problemstillinger knyttet til denne form for representasjon som for eksempel: Hvem er det som bestemmer sammensetningen av brukerpanelet? Hvor representative er de som sitter i brukerpanelene? Hvilke mandat har brukerpanelene og de som deltar i de?

Samvalg – en utfordring for brukermedvirkning

Se utfordringene som ligger i dette.

Utvikling av ordninger for samvalg (shared decisionmaking) har vokst fram som en alternativ form for brukermedvirkning.

Imidlertid er det ulike oppfatninger om hvordan dette fungerer i praksis. Det synes som tenkningen rundt samvalg er bedre forankret hos representanter for tjenestesystem og tjenesteutøvere enn hos de som representerer brukerne. Det har derfor også framkommet en alternativ tilnærming omtalt som "valg med bistand" (supported decisionmaking). Det foreligger forøvrig en interessant rapport fra et pilotprosjekt i Virginia som kan være et innspill til å sette seg inn i denne tilnærmingen.

Det vises også til en rekke prosjekter som er gjennomført innenfor "valg med bistand". Det vises også til presentasjon av Karl Johan Johansen om samvalg

Nasjonalt forum for brukerrepresentanter

Les mer om vårt nylig opprettede forum for bruker representasjon her.

Pilotprosjektet "Nasjonalt forum for brukerrepresentanter" ble avsluttet ved årsskiftet 2020/2021. Prosjektet var finansiert av DAM og ble gjennomført i et samarbeid mellom Mental Helse, NTNU og TISP. Det er foreligger en sluttrapport og presentasjon fra prosjektet.

Det er bestemt at brukerforumet skal videreføres og omfatte alle fylkeslagene i Mental Helse. Hvordan det kan rulles ut skal tas opp på ledermøtet i Oslo 24.09. til 26.09. Nedenfor er gruppen som i 2015 tok initiativ til forumet. siden en gang har forumet blitt ytterligere aktualisert. Her ligger noen oppgaver som det kan jobbes med for å sette seg inn i hvordan forumet fungerer.