Samvalg – en utfordring for brukermedvirkning

Se utfordringene som ligger i dette.

Utvikling av ordninger for samvalg (shared decisionmaking) har vokst fram som en alternativ form for brukermedvirkning.

Imidlertid er det ulike oppfatninger om hvordan dette fungerer i praksis. Det synes som tenkningen rundt samvalg er bedre forankret hos representanter for tjenestesystem og tjenesteutøvere enn hos de som representerer brukerne. Det har derfor også framkommet en alternativ tilnærming omtalt som "valg med bistand" (supported decisionmaking). Det foreligger forøvrig en interessant rapport fra et pilotprosjekt i Virginia som kan være et innspill til å sette seg inn i denne tilnærmingen.

Det vises også til en rekke prosjekter som er gjennomført innenfor "valg med bistand". Det vises også til presentasjon av Karl Johan Johansen om samvalg